Etnobotanika

Etnobotanika jest dziedziną nauki interesującą się miejscem i znaczeniem roślin w kulturze ludzkiej, badającą wzajemne interakcje zachodzące w dynamicznym ekosystemie pomiędzy roślinami i ludźmi. Słowo etnobotanika składa się z dwóch członów „Etno” czyli właściwy danej grupie społecznej oraz „botanika” nauka o roślinach, ich użytkowaniu i uprawie. Pojęcie „etnobotanika” („ethobotany”) po raz pierwszy w 1895 roku wprowadził John […]

Kosztorysy przyrodnicze

Kosztorys jest podstawowym dokumentem określającym w pieniądzu przewidywane koszty inwestycji, wartość poszczególnych obiektów, elementów i robót budowlanych, niezbędnym do przygotowania przedsięwzięcia do realizacji. W zależności od funkcji w procesie inwestycyjnym, wyróżniamy kilka rodzajów kosztorysów: kosztorys inwestorski – sporządzany jest na zamówienie inwestora w celu ustalenia przewidywanego kosztu wykonania usługi; kosztorys ofertowy – wykonany przez firmę […]

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane (IPPC) jest decyzją administracyjną regulującą sposób i ilość wprowadzenia substancji lub energii do środowiska. Decyzja ta jest niezbędna dla instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości. Wykaz instalacji zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 […]

Karty informacyjna przedsięwzięcia

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem przedstawiającym zakres i odziaływanie planowanej inwestycji na poszczególne elementy: ludzi, przyrodę nieożywioną i ożywioną. KIP należy sporządzić w sposób klarowny i czytelny, umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia. W jej treści powinna się zawrzeć informacja na temat: usytuowania i skali przedsięwzięcia, zastosowanej technologii, ewentualnych wariantach inwestycji, a także jej potencjalnym wpływie na środowisko wraz […]

Koncepcje zagospodarowania parków i systemów nadrzecznych

Koncepcje zagospodarowania terenu są ważnym elementem strategicznym, wskazującym kierunek zagospodarowania obszarów zielonych w miastach. Taki dokument zawiera wstępne rysunki o małym stopniu uszczegółowienia, przedstawiające samą ideę oraz teksty opisujące powstające tam elementy. Projekt koncepcyjny służy przede wszystkim do przedstawienia i przybliżenia pomysłu inwestorowi. ComfreyLab specjalizuje się głównie w koncepcji zagospodarowania parków oraz terenów zielonych i […]

Kompensacje przyrodnicze

Przez kompensację przyrodniczą rozumie się „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych” (ustawa z dnia 27 […]

Projekty ogrodów botanicznych i arboretów

Według definicji zawartej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ogród botaniczny to „urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji”. Arboretum (z  łac. arbor → […]

Inwentaryzacje i plany gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja szaty roślinnej to podstawowy element opracowań projektowych dla terenów zieleni miejskiej i urządzeniowej. Wykonuje się ją na potrzeby składania wniosków o wycinkę, planowania inwestycji, projektu, jego realizacji, zarządzania drzewostanem, waloryzacji zasobów przyrodniczych, sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych. W trakcie prac terenowych dokonuje się oznaczana gatunku drzewa lub krzewu, jego podstawowych parametrów dendrologicznych oraz pomiaru GPS. Opis […]

Ekspertyzy środowiskowe i opinie przyrodnicze

ComferyLab oferuje Swoim Klientom kompleksowe usługi w zakresie doradztwa środowiskowego. Ekspertyzy środowiskowe lub opinie przyrodnicze są często sporządzane na potrzeby wniosków o wycinkę, programu rolno-środowiskowo-klimatycznego lub inwestycji gdzie wymagana jest opinia eksperta o jej wpływanie na dany gatunek. Często są to zlecenia o charakterze interwencyjnym, incydentalnym, które wymagają wiedzy przyrodniczej i szybkiego działania w związku […]

Nadzory przyrodnicze

Realizacja niektórych inwestycji wymaga od inwestora podjęcia szczególnych działań związanych z ochroną przyrody. Działania te zawarte są w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zazwyczaj nakładają one konieczność zatrudnienia specjalisty z wybranej dziedziny. Zapewnienie takiego nadzoru jest gwarancją, że na każdym etapie realizacji dane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z postanowieniami Decyzji Środowiskowej oraz zapisami prawa. W ramach […]