Karty informacyjna przedsięwzięcia

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem przedstawiającym zakres i odziaływanie planowanej inwestycji na poszczególne elementy: ludzi, przyrodę nieożywioną i ożywioną. KIP należy sporządzić w sposób klarowny i czytelny, umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia. W jej treści powinna się zawrzeć informacja na temat: usytuowania i skali przedsięwzięcia, zastosowanej technologii, ewentualnych wariantach inwestycji, a także jej potencjalnym wpływie na środowisko wraz z rozwiązaniami chroniącymi i minimalizującymi negatywne oddziaływanie. Przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest zobowiązany złożyć KIP we właściwym organie administracji publicznej przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dokładne dane i wytyczne dotyczące sporządzenia karty przedsięwzięcia zawarte są w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Od informacji zawartych w karcie zależy realizacja przedsięwzięcia, dlatego warto jest powierzyć jej wykonanie odpowiednim specjalistom. Od wielu lat kompleksowo zajmujemy się sporządzaniem wymaganych dokumentów i załatwianiem wszelkich formalności dla naszych klientów. Zawsze starannie i dokładnie przygotowujemy kartę przedsięwzięcia, co przyspiesza rozpatrzenie dokumentów przez właściwy organ, a jednocześnie oszczędza cenny czas Inwestora.