Kosztorysy przyrodnicze

Kosztorys jest podstawowym dokumentem określającym w pieniądzu przewidywane koszty inwestycji, wartość poszczególnych obiektów, elementów i robót budowlanych, niezbędnym do przygotowania przedsięwzięcia do realizacji. W zależności od funkcji w procesie inwestycyjnym, wyróżniamy kilka rodzajów kosztorysów:

  • kosztorys inwestorski – sporządzany jest na zamówienie inwestora w celu ustalenia przewidywanego kosztu wykonania usługi;
  • kosztorys ofertowy – wykonany przez firmę pragnąca zaoferować swoje usługi;
  • kosztorys powykonawczy – sporządzany po zakończeniu danej usługi;
  • kosztorys zamienny – opracowany w sytuacji, gdy inwestor dokonał zmian w trakcie wykonywania robót określonych projektem i kosztorysem np. zastosował nową technologię lub inne materiały.

Zakres treści i wygląd kosztorysu określają akty prawne dotyczące sporządzania wycen kosztorysowych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych plac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno- użytkowym, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego – użytkowego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Według nich kosztorys powinien zawierać informacje na temat:

  • metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (określa układ kosztorysu metody i podstawy obliczenia planowanych kosztów prac projektowych);
  • zakresu i formy specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót;
  • zakresu i formy programu funkcjonalno – użytkowego;
  • budowy przedmiaru robót;
  • formy i podstawy kosztorysu inwestorskiego.

Niezbędnym dokumentem w zamówieniach publicznych jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Jest to opracowanie uzupełniające dokumentację projektową o zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu, jakości i sposobu wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych usług.

ComreyLab wykonuje wszystkie typy kosztorysów dla inwestycji przyrodniczych i środowiskowych. Sporządza kosztorysy i specyfikacje techniczne dla przedsięwzięć związanych z wycinką drzew i krzewów, projektów zagospodarowania terenów zielonych, renaturalizacji terenów zdegradowanych, nasadzeń zastępczych, metaplantacji gatunków chronionych oraz ścieżek dydaktycznych.