Koncepcje zagospodarowania parków i systemów nadrzecznych

Koncepcje zagospodarowania terenu są ważnym elementem strategicznym, wskazującym kierunek zagospodarowania obszarów zielonych w miastach. Taki dokument zawiera wstępne rysunki o małym stopniu uszczegółowienia, przedstawiające samą ideę oraz teksty opisujące powstające tam elementy. Projekt koncepcyjny służy przede wszystkim do przedstawienia i przybliżenia pomysłu inwestorowi.

ComfreyLab specjalizuje się głównie w koncepcji zagospodarowania parków oraz terenów zielonych i systemów nadrzecznych. Zarówno tereny zielni urządzeniowej, jak i miejskie odcinki dolin rzecznych stanowią integralną część struktury przestrzennej, które powinny być atrakcyjne i powszechnie dostępne dla mieszkańców. Poprzez utworzenie odpowiedniego systemu komunikacji i struktury zagospodarowania rekreacyjnego, turystycznego i biologicznego możemy stworzyć idealną przestrzeń do odpoczynku. Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę no to, iż systemy nadrzeczne stanowią integralną część zieleni miejskiej oraz ważną część życia biologicznego tworząc korytarz migracyjny dla zwierząt. Jest to o tyle istotne, iż zaprojektowane tereny zielone w koncepcjach miejskich mogą posłużyć stworzeniu sieci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh). Wszystkie nasze projekty są nakierowane na ochronę bioróżnorodności oraz restytucję siedlisk zdegradowanych. Wykonaliśmy koncepcję zagospodarowania Potoku Czechowickiego w ramach projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Czechowice–Dziedzice”, koncepcję zagospodarowania rzeki Ślepiotki w ramach programu Central Europe (Revitalisation of urban river spaces) oraz koncepcję programowo-przestrzenną dla projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała”. Ponadto opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania Parku im. p. Furgoła w Czerwionce Leszczynach oraz Parku Tysiąclecia dla potrzeb projektu „Zagłębiowski Park Linearny–Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.