Kompensacje przyrodnicze

Przez kompensację przyrodniczą rozumie się „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych” (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Kompensację przyrodniczą stosuje się w przypadku, gdy ochrona elementów przyrodniczych jest niemożliwa, a podjęte środki zaradcze nie dają wymiernego efektu. Zabieg ten ma na celu zrównoważenie negatywnych skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej dla przedsięwzięć, dla których przeprowadzone było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określany jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor powinien mieć na uwadze, że zaprojektowanie i wykonanie kompensacji przyrodniczej wymaga głębokiej analizy środowiskowej sporządzonej przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Niewłaściwie zaplanowana kompensacja może stanowić pułapkę ekologiczną i przynieść odwrotny skutek od zaplanowanego. Każdy przypadek kompensacji należy rozpatrywać indywidualnie. Kompensacja powinna być tak zaprojektowana, aby była możliwa do wykonania (pod względem technicznym i lokalizacyjnym).

Comfreylab wykonuje projekty kompensacji przyrodniczej m.in. utworzenia siedlisk łąkowych, przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych w obszarze inwestycji, nasadzenia zastępcze drzew oraz tworzenia siedlisk zastępczych dla ptaków, płazów i innych zwierząt znajdujących się pod ochroną.