Nadzory przyrodnicze

Realizacja niektórych inwestycji wymaga od inwestora podjęcia szczególnych działań związanych z ochroną przyrody. Działania te zawarte są w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zazwyczaj nakładają one konieczność zatrudnienia specjalisty z wybranej dziedziny. Zapewnienie takiego nadzoru jest gwarancją, że na każdym etapie realizacji dane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z postanowieniami Decyzji Środowiskowej oraz zapisami prawa.

W ramach nadzoru przyrodniczego oferujemy:

 • nadzór botaniczny, nadzór herpetologiczny, nadzór ichtiologiczny, nadzór entomologiczny, nadzór teriologiczny, nadzór ornitologiczny, nadzór chiropterologiczny;
 • konsultacje biologów różnych specjalności;
 • rozpoznanie wstępne terenu obejmujące inwentaryzację przyrodniczą stanu “zero”;
 • opiniowanie zmian projektowych, proponowanie rozwiązań alternatywnych;
 • konsultowanie działań na terenie budowy – weryfikacja lokalizacji np. zaplecza sprzętowego, dróg dojazdowych, zabezpieczanie miejsc prawnie chronionych i wrażliwych;
 • udział w radach budowy;
 • sporządzanie na każdym etapie inwestycji sprawozdań z przebiegu nadzoru przyrodniczego;
 • uzyskiwanie pozwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku roślin i zwierząt chronionych;
 • przenoszenie roślin chronionych – metaplantacje;
 • nadzór botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny i entomologiczny nad wycinką drzew;
 • nadzór nad wykonaniem kompensacji przyrodniczych;
 • nadzór przy budowach, remontach dróg, zbiorników wodnych, urządzeń hydrotechnicznych itp.;
 • nadzór nad opracowaniem działań zabezpieczających przed powstaniem zbędnych szkód w środowisku;
 • nadzór nad inwestycjami w obszarze Natura 2000.

Prowadząc nadzór przyrodniczy pracownicy ComreyLab minimalizują negatywny wpływ Inwestycji na przyrodę oraz zabezpieczają przed wystąpieniem opóźnień wynikających z konieczności wstrzymania prac w wyniku niewłaściwie prowadzonych działań.