Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane (IPPC) jest decyzją administracyjną regulującą sposób i ilość wprowadzenia substancji lub energii do środowiska. Decyzja ta jest niezbędna dla instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości. Wykaz instalacji zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Decyzja ta ma zastępować pozwolenia sektorowe, czyli: pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.

Instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym, jednak na wniosek prowadzącego każda z nich może mieć odrębne pozwolenie. Instalacje powinny wykazywać wysoki poziom ochrony, uwzględniając wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques), a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Przy określaniu najlepszych dostępnych technik należy uwzględnić wymagania technologiczne, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego wyłączone są instalacje lub ich części stosowane wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

ComfreyLab oferuje opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania IPPC dla instalacji wykazanych w rozporządzeniu. Nasza oferta obejmuje reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej w trakcie trwania procedury administracyjnej oraz udział w konsultacjach społecznych.