Inwentaryzacje i plany gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja szaty roślinnej to podstawowy element opracowań projektowych dla terenów zieleni miejskiej i urządzeniowej. Wykonuje się ją na potrzeby składania wniosków o wycinkę, planowania inwestycji, projektu, jego realizacji, zarządzania drzewostanem, waloryzacji zasobów przyrodniczych, sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych.

W trakcie prac terenowych dokonuje się oznaczana gatunku drzewa lub krzewu, jego podstawowych parametrów dendrologicznych oraz pomiaru GPS. Opis sporządza się najczęściej w formie tabelarycznej i przedstawia na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Tabele inwentaryzacyjne składają się z numeru porządkowego, nazwy gatunku w języku polskim i łacińskim, liczby pni, wymiarów: wysokość, obwód pnia, średnica korony, stan zdrowotny z opisem uszkodzeń (wg. J. Dudy), deformacji i chorób oraz uwag, wytycznych do zabiegów pielęgnacyjnych czy stanowiska egzemplarza. Inwentaryzowany drzewostan nanoszony jest na mapę (w formacie .dwg) z numerem tabelarycznym. W załączeniu przedstawiamy kompletną dokumentację fotograficzną ułatwiającą lokalizację drzewa w terenie.

Na życzenie klienta możemy przygotować wnioski o wydanie decyzji zezwalających na usunięcie i przesadzenie drzew/krzewów,  pozyskać w imieniu Inwestora wszelkie decyzje i uzgodnienia związane z usuwaniem drzew i krzewów, projekt nasadzeń kompensacyjnych oraz wstępną wycenę za wycinkę drzew i krzewów.

Nasze opracowania są zgodne z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, póź. zm.). Posiadamy w naszym zespole doświadczonych specjalistów z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody.