Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest nieodłącznym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport środowiskowy wymagany jest rozporządzeniem Rady Ministrów i dotyczy konkretnych rodzajów inwestycji. Obligatoryjne wykonuje się go dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa) oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa), dla których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

  • bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia w szczególności na środowisko, ludność oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także na zabytki, dobra materialne, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, oraz dostępność do złóż kopalin;
  • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
  • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • wymagany zakres monitoringu (art. 62 ust. 1 u.o.o.ś.).

Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma również kluczowe znaczenie dla możliwości otrzymania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej.

ComferyLab posiada duże doświadczanie w sporządzaniu raportów oddziałania na środowisko. Dysponuje szeregiem specjalistów różnych dziedzin, spełniających wymagania nałożone dotyczące wykształcenia i doświadczenia autorów raportu. ComfreyLab wspiera inwestora na każdym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, od momentu wyboru miejsca inwestycji, poprzez kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aż do momentu uzyskania pełnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.