Projekty ochrony bioróżnorodności

Bioróżnorodność Biodiversity ma ogromne znaczenie dla istnienia człowieka, zapewniając mu szeroką gamę niezbędnych usług ekosystemowych: żywność, wodę słodką, zapylanie, ochronę przed powodziami. Składają się na nią otaczające nas ekosystemy, gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz ich geny. Znaczna część bioróżnorodności Europy chroniona jest w ramach sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej Różnorodność biologiczna jest zagrożona. „Prawie jedna czwarta dzikich gatunków w Europie jest zagrożona wyginięciem, a większość ekosystemów uległa degradacji do takiego stopnia, że nie są już w stanie świadczyć wartościowych usług.” Oznacza to ogromne straty społeczne i gospodarcze dla UE. Głównymi przyczynami utraty różnorodności biologicznej są min. przekształcanie naturalnych siedlisk i ich degradacja, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, ekspansja inwazyjnych gatunków obcych oraz pogłębiające się zmiany klimatyczne. W maju 2011 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię, w której określono zakres działań UE, zmierzających do realizacji celu przewodniego, czyli powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych w UE do 2020 r., przywrócenie ich w możliwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utraty różnorodności biologicznej na świecie.

Comfreylab wykonała kilka projektów dotyczących ochrony bioróżnorodności min. dla Potoku Czechowickiego w Czechowicach-Dziedzicach, Parku Furgoła w Czerwionce-Leszczynach, Parku Tysiąclecia i Parku Kruczkowskiego w Sosnowcu.