Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza to kompleksowa usługa środowiskowa, polegająca na katalogowaniu występujących na terenie planowanej inwestycji roślin i zwierząt,  zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. W zależności od rodzaju inwestycji i obszaru, może dotyczyć zarówno elementów przyrody ożywionej jak i nieożywionej.  Badania inwetaryzacyjne nakierowana są głównie na gatunki grzybów, roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. Inwentaryzacja stanowi równocześnie dokument wyjściowy do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Niedawna nowelizacja Ustawy o OOŚ wprowadza definicję inwentaryzacji przyrodniczej, jako zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego.

Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi podstawę do opracowania dalszych dokumentów środowiskowych, takich jak: waloryzacje przyrodnicze, opinie i ekspertyzy przyrodnicze, oceny stanu środowiska i oddziaływania na siedliska, gatunki chronione oraz oceny wpływu na obszary Natura 2000. Obecnie stanowi konieczny element  karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu na środowisko, które są składane wraz z wnioskiem, w celu uzyskania decyzji środowiskowej na realizację danej inwestycji. Dlatego tak, istotne jest przeprowadzanie rzetelnych i dokładnych badań terenowych przez zespół doświadczonych specjalistów. Inwentaryzacja jest ważnym i koniecznym działaniem podczas planowanej inwestycji.