Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza to kompleksowa usługa środowiskowa, polegająca na katalogowaniu występujących na terenie planowanej inwestycji roślin i zwierząt,  zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. W zależności od rodzaju inwestycji i obszaru, może dotyczyć zarówno elementów przyrody ożywionej jak i nieożywionej.  Badania inwetaryzacyjne nakierowana są głównie na gatunki grzybów, roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. Inwentaryzacja stanowi równocześnie dokument wyjściowy do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Niedawna nowelizacja Ustawy o OOŚ wprowadza definicję inwentaryzacji przyrodniczej, jako zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego.

Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi podstawę do opracowania dalszych dokumentów środowiskowych, takich jak: waloryzacje przyrodnicze, opinie i ekspertyzy przyrodnicze, oceny stanu środowiska i oddziaływania na siedliska, gatunki chronione oraz oceny wpływu na obszary Natura 2000. Obecnie stanowi konieczny element  karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu na środowisko, które są składane wraz z wnioskiem, w celu uzyskania decyzji środowiskowej na realizację danej inwestycji. Dlatego tak, istotne jest przeprowadzanie rzetelnych i dokładnych badań terenowych przez zespół doświadczonych specjalistów. Inwentaryzacja jest ważnym i koniecznym działaniem podczas planowanej inwestycji.

Inwentaryzacje i plany gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja szaty roślinnej to podstawowy element opracowań projektowych dla terenów zieleni miejskiej i urządzeniowej. Wykonuje się ją na potrzeby składania wniosków o wycinkę, planowania inwestycji, projektu, jego realizacji, zarządzania drzewostanem, waloryzacji zasobów przyrodniczych, sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych.

W trakcie prac terenowych dokonuje się oznaczana gatunku drzewa lub krzewu, jego podstawowych parametrów dendrologicznych oraz pomiaru GPS. Opis sporządza się najczęściej w formie tabelarycznej i przedstawia na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Tabele inwentaryzacyjne składają się z numeru porządkowego, nazwy gatunku w języku polskim i łacińskim, liczby pni, wymiarów: wysokość, obwód pnia, średnica korony, stan zdrowotny z opisem uszkodzeń (wg. J. Dudy), deformacji i chorób oraz uwag, wytycznych do zabiegów pielęgnacyjnych czy stanowiska egzemplarza. Inwentaryzowany drzewostan nanoszony jest na mapę (w formacie .dwg) z numerem tabelarycznym. W załączeniu przedstawiamy kompletną dokumentację fotograficzną ułatwiającą lokalizację drzewa w terenie.

Na życzenie klienta możemy przygotować wnioski o wydanie decyzji zezwalających na usunięcie i przesadzenie drzew/krzewów,  pozyskać w imieniu Inwestora wszelkie decyzje i uzgodnienia związane z usuwaniem drzew i krzewów, projekt nasadzeń kompensacyjnych oraz wstępną wycenę za wycinkę drzew i krzewów.

Nasze opracowania są zgodne z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, póź. zm.). Posiadamy w naszym zespole doświadczonych specjalistów z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody.

Projekty ogrodów botanicznych i arboretów

Według definicji zawartej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ogród botaniczny to „urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji”.

Arboretum (z  łac. arbor → drzewo) stanowi typ ogrodu botanicznego, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo – badawczym, bądź ochrony rzadkich gatunków roślin. Może być też miejscem metaplantacji gatunków chronionych.

ComfreyLab uczestniczyła w zaprojektowaniu i wykonaniu planu urządzeniowego Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu oraz miała swój wkład merytoryczny we wstępny Projekt Zagospodarowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrym. Wykonała również adaptację przyrodniczą terenu po dawnej kopalni dolomitów w Jaworznie Szczakowej oraz projekt centrum edukacji geologiczno – ekologicznej Geosfera w Jaworzanie.

Ekspertyzy środowiskowe i opinie przyrodnicze

ComferyLab oferuje Swoim Klientom kompleksowe usługi w zakresie doradztwa środowiskowego. Ekspertyzy środowiskowe lub opinie przyrodnicze są często sporządzane na potrzeby wniosków o wycinkę, programu rolno-środowiskowo-klimatycznego lub inwestycji gdzie wymagana jest opinia eksperta o jej wpływanie na dany gatunek. Często są to zlecenia o charakterze interwencyjnym, incydentalnym, które wymagają wiedzy przyrodniczej i szybkiego działania w związku z zaistniałą sytuacją lub wymaganą procedurą administracyjną.

Wykonujemy min.:

  • ekspertyzy ornitologiczne,
  • ekspertyzy entomologiczne,
  • ekspertyzy chiropterologiczne,
  • ekspertyzy dendrologiczne,
  • ekspertyzy botaniczne,
  • ogólną ocenę i analizę o tematyce środowiskowej oraz przyrodniczej,
  • ekspertyzy z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na krajobraz.